Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

2014

 

 

 • „Codicis Theodosiani. Liber sextus decimus”, oprac. Monika Ożóg, Monika Wójcik, Synody i kolekcje praw tom VII, ŹMT 71, WAM, Kraków 2014
 • Barsanufiusz i Jan, ”Listy o gniewie i modlitwie”, Wydawnictwo TYNIEC, Kraków 2014
 • „Muza chrześcijańska. Poezja grecka od II do XV wieku”, oprac. ks. Marek Starowieyski, Ojcowie Żywi 19, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014
 • „Edykt cesarza Augusta z roku 15 przed Chr.”, przekład i komentarz: Krzysztof Antczak, Emilia Twardowska-Antczak, Fontes Historiae Antiquae z. XXVIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014
 • Ks. Stefan Koperek, ”Rekolekcje z Janem Chryzostomem”, Wydawnictwo Alleluja, Kraków 2014
 • „Świat Bizancjum. Tom 3 - Bizancjum i jego sąsiedzi 1204-1453”, red. Angelika Laiou, Cécile Morrisson, tłum.: Andrzej Graboń, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014
 • L. Tatomir, „Apostołowie słowiańscy Ś.Ś. Cyryl i Metody. W tysięczną rocznicę śmierci św. Metodego”, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2014 (reprint wydania: Towarzystwo Pedagogiczne, Lwów 1885)
 • Donat de Chapeaurouge, „Symbole chrześcijańskie”, tł. Grzegorz Rawski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014
 • „Miszna Moed (Święto)”, red. naukowa Roman Marcinkowski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014
 • „Divine Men and Women in the History and Society of late Hellenism”, red. Maria Dzielska, red. Kamila Twardowska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014
 • Filon Aleksandryjski, „Hipotezy (Założenia)” [= Euzebiusz z Cezarei, Przygotowania ewangeliczne VIII 5, 11 (5); 6, 1-10; 7,21], przekład, wstęp i komentarz Beata Kubicka, Fontes Historiae Antiquae zeszyt XXIX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014
 • Bogna Kosmulska, „Historyczne i doktrynalne uwarunkowania rozwoju myśli Maksyma Wyznawcy”, Campidoglio, Warszawa 2014
 • Monika Czarnuch, „Teofylakta uzasadnienie <>” w: „Śląskie Studia Teologiczno-Historyczne 46/2 (2013), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2014
 • Ks. Adam Tondera, „<> Sossianusa Hieroklesa” w: „Śląskie Studia Teologiczno-Historyczne” 46/2 (2013), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2014
 • Zuzanna Kołakowska-Przybyłek, „Władza Boga nad krainą umarłych w Starym Testamencie oraz w literaturze okresu drugiej świątyni”, Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o. o., Pelplin 2014
 • Hanna Krzyżostaniak, „Trzynastowieczne święte kobiety kręgu franciszkańskiego Polski i Czech. Kształtowanie się i rozwój kultów w średniowieczu”, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014
 • Wojciech Szczerba, „Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej i jej greckie źródła”, wyd. II zmienione, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014
 • Ks. Janusz Królikowski, „Maryja w pamięci Kościoła. Mariologia”, część 1, wyd. II (poszerzone i uzupełnione), Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2014
 • Mateusz Stróżyński, „Filozofia jako terapia w pismach Marka Aureliusza, Plotyna i Augustyna”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014
 • „Eucharystia pierwszych chrześcijan”, oprac. ks. prof. Marek Starowieyski, wydanie II poprawione, BOK, Wydawnictwo m, Kraków 2014
 • „Biblia Aramejska. Tom I: Targum Neofiti 1, Księga Rodzaju”, przekład i oprac. Mirosław Wróbel, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej, „Gaudium”, Lublin 2014
 • Łukasz Burkiewicz, „Polityczna rola królestwa Cypru w XIV wieku”, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014
 • Peter Heather, „Odrodzenie Rzymu. Cesarze i papieże: bój o władzę nad chrześcijaństwem”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2014
 • Ks. Mariusz Szram, „Cnota pokory w nauczaniu greckich Ojców Kościoła IV wieku”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014
 • „Ojcowie Kościoła komentują Nowy Testament”, t. XI: „List św. Jakuba, I-II List św. Piotra, I-III List św. Jana, List św. Judy”, opracował ks. Dariusz Sztuk SDB, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2014
 • Grzegorz z Nyssy, „O tytułach Psalmów”, wstęp, tłum., przypisy Marta Przyszychowska, ŹMT 72, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014
 • Jan Iluk, „Żydowska politeja i Kościół w Imperium Rzymskim u schyłku antyku. Tom I. Jana Chryzostoma kapłana Antiochii mowy przeciwko Judaizanitom i Żydom”, wydanie 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014
 • Jan Iluk, „Żydowska politeja i Kościół w Imperium Rzymskim u schyłku antyku. Tom II. Żydowska antyewangelia. Antyczna tradycja i nowożytne trwanie”, wydanie 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014
 • Teodulus, „Ekloga”, przekład z języka łac., wstęp i przypisy Dorota Gacka, Bibliotheca Litterarum Medii Aevi Artes-Opera (Opera, nr 1), Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2014
 • Ks. Marek Starowieyski, „Zapytaj zwierząt, pouczą, czyli opowiadania wczesnochrześcijańskich pisarzy o zwierzętach”, Ojcowie Żywi 20, WAM, Kraków 2014
 • Olivier Clément, „Źródła. Początki mistyki chrześcijańskiej”, tom 2, Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 2014
 • „Digesta Iustyniani. Digesta justyniańskie”, tekst i przekład, tom III, Księgi 12-19, pod redakcją Tomasza Palmirskiego, zespół: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski, Jan Zabłocki, przy współpracy: Jerzgo Krzynówka (Księgi 14, 15), Jarosława Reszczyńskiego (różne fragmenty), Karoliny Wyrwińskiej (Księga 18), Poligrafia Salezjańska, Kraków 2014
 • „Digesta Iustyniani. Digesta justyniańskie”, tekst i przekład, tom IV, Księgi 20-27, pod redakcją Tomasza Palmirskiego, zespół: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski, Jarosław Reszczyński, Hubert Wolanin przy współpracy: Piotra Niczyporuka (Księgi 25, 26), Poligrafia Salezjańska, Kraków 2014
 • Mistrz Eckhart, „Dzieła wszystkie. Tom 3: Kazania 60-86”, przełożył Wiesław Szymona OP, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2014
 • Mistrz Eckhart, „Dzieła wszystkie. Tom 5: Traktaty” [„Pouczenia duchowne”, „Księga Boskich pocieszeń”, „O człowieku szlachetnym”, „O odosobnieniu”], przełożył Wiesław Szymona OP, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2014
 • Ralph P. Martin, Peter H. Davis, „Słownik późnych ksiąg Nowego Testamentu i pism Ojców Apostolskich”, Prymasowska Seria Biblijna, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2014
 • Joseph Ratzinger, „Opera Omnia tom I; Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele. Rozprawa doktorska oraz inne opracowania nauki Augustyna i teologii Ojców Kościoła”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014
 • „Ecclesia in Republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia Administracji Apostolskiej na Górnym Śląsku”, wybór i red. Wincenty Myszor, Studia Antiquitatis Christianae Series Nova 15, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2014
 • Jan M. Kozłowski, „Płonął ogniem, a nie spalał się... . Analiza i interpretacja <>”, Instytut Filologii Klasycznej UW, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014
 • Paul L. Gavrilyuk, Sarah Coakley, „Duchowe zmysły. Percepcja Boga w zachodnim chrześcijaństwie”, Myśl Teologiczna 81, WAM, Kraków 2014
 • „Vox Patrum” 60/2013, „Księga Jubileuszowa Księdza Profesora Augustyna Eckmana”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014. zobacz:  SPIS TREŚCI
 • „Vox Patrum” 61/2014, „Kościół i teologia czasu przemian w 1700 rocznicę „Edyktu Mediolańskiego”, ”Wiara w rozumieniu Ojców Kościoła”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, zobacz: SPIS TREŚCI 
 • O. Marek Ławreszuk, „Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej”, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014
 • Paweł Dziadul, „W oczekiwaniu na Paruzję. Myśl eschatologiczna w prawosławnym piśmiennictwie słowiańskim do połowy XVI wieku”, Collegium Columbinum, Kraków 2014
 • Elżbieta Jastrzębowska, „Podziemia antycznego Rzymu”, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań-Gniezno 2014
 • Przemyslaw Kubiak, „Damnatio ad bestias i inne kary wykonywane na arenie w antycznym Rzymie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
 • Katarzyna Balbuza, „Aeternitas Augusti. Kształtowanie się i rozwój koncepcji wieczności w (auto) prezentacji cesarza rzymskiego (od Augusta do Sewera Aleksandra)”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014
 • Thomas R. Martin, „Starożytny Rzym Od Romulusa do Justyniana”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014
 • Jarosław Sochacki, „Formowanie się wczesnośredniowiecznego państwa niemieckiego 919-962”, Akademia Pomorska, Wydawnictwo Naukowe, Słupsk 2014
 • Marcin Böhm, „Normański podbój Sycylii w XI wieku”, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2014
 • Bernard Hamilton, „Baldwin IV, Król Trędowaty”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014
 • Olaf Kwapis, „Do Rzymu. Sztuka i wielkie jubileusze (1300-1575)”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2014
 • Wojciech Sady, „Dzieje religii, filozofii i nauki. Tom II: Od Eriugeny do Mikołaja z Kuzy”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2014
 • Św. Grzegorz z Nazjanzu, „Opowieść o moim życiu”, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2014 (wznowienie wydania z 2003)
 • Ks. Marek Starowieyski, „Karmię Was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne. Rok B”, ( wydanie drugie, gruntownie przerobione i powiększone), seria: „Ojcowie żywi” t. 20, WAM, Kraków 2014
 • Ks. Marek Starowieyski, "Czego mogą nauczyć nas Ojcowie Pustyni?" Wydawnictwo Stowarzyszenia LIST, Kraków 2014 (przedruk wydania z 2005)
 • „Annales Sacri Romanii Imperii. Roczniki Rzeszy”, tł. Grzegorz Walkowski (na podstawie MGH), Wydawnictwo Walkowski, Bydgoszcz 2014 (zawiera m. in. Roczniki fuldajskie i kwedlinburskie), wydanie trójjęzyczne (!): wersja łacińska, polska i angielska
 • Saxo Grammaticus, „Gesta Danorum. Kroniki Danii”, tł. (z duńskiego) Jan Wołucki, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2014
 • „Reguła zakonu Templariuszy”, opracował Marian Małecki, przełożył Jan Zaremba, „Szlakiem krucjat”, tom 5, Wydawnictwo inforteditions, Zabrze Tarnowskie Góry 2014
 • Dion Chrysostomos, „Peri Basileias I”; Dion z Prusy (Złotousty), „Pierwsza mowa o królestwie”, przekład, opracowanie i komentarz Krystyna Tuszyńska, Rhetores Graeci 1, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014
 • PseudoHomer, „Batrachomyomachia”, przekład Romana Palmsteina, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2014
 • Cenzorynus, „Księga o dniu narodzin dla Kwintusa Carelliusza”, przekład i wstęp Bartosz Jan Kołoczek, Fontes Historiae Antiquae XXX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014
 • Bohdan Czyżewski, „Teocentryzm i antropocentryzm Modlitwy Pańskiej w przekazach patrystycznych”, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2014
 • Ewa Wipszycka, „Drugi dar Nilu czyli o mnichach i klasztorach w późnoantycznym Egipcie”, Źródła Monastyczne Monografie t. 3, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2014
 • A.N. Williams, „Boski zmysł. Intelekt w teologii patrystycznej”, WAM, Kraków 2014
 • Ks. Damian Dolnicki, „Czystość serca a chrześcijańska doskonałość. Studium w oparciu o pisma św. Jana Kasjana”, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014
 • Ks. Archimandryta Warsanufiusz Doroszkiewicz, „Cesarz i dogmat. Filiokwistyczne tendencje w Cesarstwie Karola Wielkiego w VIII IX wieku”, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014
 • Robert Suski, „Jowisz, Jahwe i Jezus. Religie w Historia Augusta”, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014
 • Adrian Szopa, „Merobaudes. Wódz i poeta z V wieku”, Wydawnictwo AVALON, Kraków 2014
 • Jerzy Strzelczyk, „Longobardowie ostatni z wielkiej wędrówki ludów V-VIII wiek”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014
 • Anna Pieniądz, „Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna”, Wydawnictwo Homini, Kraków 2014
 • Jarosław Dudek, „Chrzest Chazarii projekty i próby realizacji”, seria: Labarum t. XI, Instytut Historii UAM, Poznań 2014
 • „Historia monastycyzmu orientalnego. W 70. rocznicę śmierci ks. dr Stefana Siwca (Schiwietz) 1863-1941”, red. ks. A. Uciecha, Studia Antiquitatis Christianae Series Nova 16, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2014
 • „Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa”, tom VIII: „Granice świętości w świecie późnego antyku”, red. Anna Głowa, Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, TN KUL, Lublin 2014
 • „Bóg Stwórca”, Scripturae Lumen 6, red. ks. Antoni Paciorek, ks. Antoni Tronina, ks. Piotr Łabuda, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2014 (tamże m. in. Efrem Syryjczyk, „Wyjaśnienie Księgi Rodzaju”, tł. ks. Mariusz Szmajdziński)
 • „Ojcowie Kościoła o ubóstwie”, „Teologia Patrystyczna” 10/2013, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2014
 • „Meander” 69, 2014, Warszawa 2014 [tamże m. in. : Izydor z Sewilli, „Etymologiarum sive Oryginum libri XX” fragm. XVI, 89, tł. Agnieszka Wąsik: „Izydor z Sewilli o kamieniach czerwonych i purpurowych”]
 • „Encyklopedia Katolicka” tom 20: „Vac - Żywy różaniec”, TN KUL, Lublin 2014
 • Andrzej Kompa, Mirosław, J. Leszka, Teresa Wolińska, „Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością, a średniowieczem”, Byzantina Lodzensia XVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
 • Michał Wojnowski, „Konnica w armii Cesarstwa Bizantyjskiego od VIII do IX wieku. Rola militarna i znaczenie społeczne”, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2014
 • Paulina Zwolska, „Pies. Antyczny przyjaciel”, Wydawnictwo AVALON, Kraków 2014
 • Maristella Botticini, Zvi Eckstein, „Garstka wybranych. Jak edukacja ukształtowała dzieje Żydów 70-1492”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014
 • Józef Grzywaczewski, „Hyppolytus an Enigmatic Figure”, Świat religii i religie świata t. 13, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2014
 • Grzegorz Miśkiewicz, „Grecki etos muzyczny i jego wpływ na kształtowanie się koncepcji śpiewu Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa”, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2014
 • Niketas Magistros, "Żywot świętej Theoktiste z Lesbos", Cezary Dobak (wstęp, przekład i komentarz), seria Rhomaioi, zeszyt 5, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014 (także tekst grecki).
 • Eunapios z Sardes, "Zapiski historyczne", Christianitas Antiqua V, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
 • Marek Tuliusz, "Listy do przyjaciół", Księga XIV, Collectanea Philologica XVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • Ks. Józef Naumowicz, "Prawdziwa historia Bożego Narodzenia", Wyd. UKSW, Warszawa 2014 (pozycja bez wątpienia najważniejsza w tym zestawieniu).
 • Ks. Marek Starowieyski, "Z historii wczesnego chrześcijaństwa. Biblia, męczennicy, poganie i inni", Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2014.
 • Matthias Fuhrmann OSPPE, "Chluba pustyni, czyli żywot świętego Najchwalebniejszego Patriarchy i Nauczyciela Świętego Pawła z Teb, Pierwszego Pustelnika, napisana przez Św. Hieronima, kapłana i Świętego Kościoła Rzymskiego Doktora", Wydawnictwo Zakonu Paulinów, Częstochowa 2014.
 • Wojciech Bedyński, "Klasztor w Mayo w kościele wczesnego chrześcijaństwa na wyspach brytyjskich", ŹrMon - Monografie tom 4, TYNIEC - Wydawnictwo Benedyktynow, Kraków 2014.
 • Marcin Wołoszyn, "Teofilakt Simokatta i Słowianie znad brzegu Oceanu Zachodniego. Najstarsze świadectwo obecności Słowian nad Bałtykiem?", Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków 2014 (wydanie dwujęzyczne, niemieckie i polskie)..
 • Jacek Banaszkiewicz, "Trzy po trzy o dziesiątym wieku", Wydawnictwo Avalon, Kraków 2014.
 • Krystyna Wiśniewska, "Kobiety w świecie Cycerona", Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2014.
 • Michał Kosznicki, "Idee edukacyjne późnoantycznej sofistyki IV wieku" Wydawnictwo UG, Gdańsk 2014.
 • "Nowy Filomata" 18 , 2014, z. 2, Kraków 2014 (tamże s. 189-192: Nonnos z Panapolis, Dionysiaca 44, 189-257: "uwięziony Dionizos wzywa swą siostrę Selene na pomoc", tł. Anna Maria Lasek).
 • "Studia Antyczne i Mediewistyczne" 12 [47], red. Mikołaj Olszewski,  Wydawnictwo IFiS PAN, Wydawnictwo Naukowe UMK, Warszawa 2014.
 • Elżbieta Smykałowska "Ikona", Mały słownik, wydanie II, Wydawnictwo Księży Werbistów, Verbinum, Warszawa 2014