Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

"Słowo i obraz w kulturze bizantyńskiej" - zaproszenie

1
cze

Muzeum Lubelskie w Lublinie, Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu KUL, Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL zapraszają na IV Konferencję Bizantynistyczną z cyklu Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej, pt. Słowo i obraz w kulturze bizantyńskie, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 (czwartek-piątek) w Kaplicy św. Trójcy w Lublinie.

 

"Konferencja ta ma być poświęcona analizie opisów literackich i ważnych dla kultury Bizancjum wizerunków, głównie ikon i fresków. W zakresie tekstów chodzi o opisy źródłowe ważnych wydarzeń w życiu konstantynopolitańskiego dworu i patriarchatu, wydarzeń religijnych jako takich, bitew, etnogenezy i etnografii ludów barbarzyńskich oraz opisy miast lub poszczególnych ich budowli. Jest tutaj także miejsce na rozważania metodologiczne nad istotą ekfrazy w starożytności i w średniowieczu. Ważne miejsce zajmuje w tej perspektywie kwestia genezy tych opisów oraz ich historyczna transmisja, prowadząca do stworzenia konkretnego toposu literackiego. Wreszcie kolejnym ogniwem łańcucha jest oddziaływanie poszczególnych bizantyńskich toposów literackich na twórców zachodnioeuropejskich. Chodzi zatem o przedstawienia tych fragmentów źródeł literackich, które mogą uchodzić za swego rodzaju opisy-klucze, które odegrały w historii literatury bizantyńskiej rolę modelową i przyczyniły się do powstania swoistego ducha literatury bizantyńskiej.

 

Podobnie ma się rzecz w zakresie przedstawień graficznych. Chodzi m.in. o ważne dla kultury Bizancjum mozaiki i ikony, np. Chrystusa-Pantokratora i Bogurodzicy, w kontekście ich genezy oraz ich funkcji religijnych i historyczno-społecznych, a następnie w aspekcie ich transmisji w czasie i w przestrzeni. W ten sposób obok toposu literackiego staje topos graficzny. Zarówno bizantyński topos literacki jak i bizantyński topos graficzny mają liczne powiązania z ich odpowiednikami w zachodniej części Europy. Wydobyciu tych wszystkich wspomnianych wyżej elementów na służyć właśnie niniejsza konferencja, na którą są zaproszeni zarówno historycy i historycy sztuki, jak również archeolodzy, filologowie klasyczni, historycy filozofii, patrolodzy oraz wszyscy zainteresowani powyższym tematem."

 

 

Szczegóły i informacje dotyczące konferencji: tutaj.


2017-06-01 21:28:40